Regulamin Konkursu „Idealne miejsce na Balona”

A. Definicje
1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Idealne miejsce na Balon” organizowany na kanałach marki Kastelo w serwisie Facebook.
2. „Regulamin” – niniejszy regulamin Konkursu.
3. „Organizator” – Kastelo – Leszek Nagot, Zaciszna 3A/4, 71-433 Szczecin, posiadający NIP 851-30-41-439 (zwana dalej: „Organizatorem”).
4. „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Konkursie. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniająca również pozostałe warunki określone w Regulaminie.
5. „Serwis” – serwis społecznościowy Facebook działający pod adresem http://www.facebook.com/.
6. „Profil” – profil marki Kastelo, pod adresem: www.facebook.pl/BalonikiNaDruciku
7. „Konto” – indywidualny profil w Serwisie.
8. „Zadanie Konkursowe” – zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt. C ust. 2 lit. c), wyznaczane przez Organizatora Uczestnikom. 9. „Post Konkursowy” – post opublikowany na Fanpage, oznaczony jako konkursowy.
10. „Komisja Konkursowa” – przedstawiciel Organizatora czuwający nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz wybierająca każdego Zwycięzcę.
11. „Zwycięzcy” – 2 (dwóch) Zwycięzców, wybranych przez Komisję Konkursową.
12. „Nagroda” – nagroda przeznaczona dla Zwycięzców, o której mowa w pkt. E ust. 1. 15. „u.o.d.o.” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)
B. Postanowienia ogólne
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.01.2017r. o godzinie 19.00 i trwać będzie do dnia 29.01.2017r. do godziny 23.59, po którym Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzców.
2. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani loterią promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).
3. Organizując Konkurs Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn.zm.).
4. Z uwzględnieniem charakteru Profilu jako strony internetowej, Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby żyjące z nimi w konkubinacie.
6. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Notatce na Fanpage oraz na stronie Organizatora (www.kastelo.pl).
C. Zasady Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób posiadających swoje Konto w Serwisie Facebook i prowadzony będzie na profilu Baloniki na Druciku.
2. Warunkiem wzięcia przez Uczestnika udziału jest: – Posiadanie przez niego aktywnego Konta, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem Serwisu oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Serwisu. – Zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu dostępnego w Poście Konkursowym na Fan page’u. – Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego polega na zamieszczeniu w komentarzu pod Postem Konkursowym na profilu Facebook marki Kastelo: „kreatywne zdjęcia miejsca w którym zamieszkają nasze balony, gdy już do Ciebie je dostarczymy – w domu , w szkole czy w pracy sam decydujesz!”
3. Praca Konkursowa nie może zawierać żadnych elementów według powszechnie przyjętych kryteriów mogących być uznanymi za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe dla kogokolwiek (w tym ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę), czy też naruszające prawa jakichkolwiek osób trzecich oraz w żaden sposób naruszać przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Ocena, czy odpowiednia Praca Konkursowa spełnia powyższe kryteria, pozostawiona zostanie ocenie Organizatora. 4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że Prace Konkursowe zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw ich własnej twórczej działalności, a w przypadku gdyby zgłoszone odpowiedzi naruszały jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste – zobowiązują się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw. W przypadku, gdyby Organizator Konkursu zaspokoił takie roszczenia – zobowiązują się do ich zwrotu w pełnej wysokości. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie Organizatora.
5. Jedynie Prace Konkursowe, w stosunku, do których spełnione zostaną wszystkie wymogi określone w ust. 2 powyżej, będą oceniane przez Komisję Konkursową.
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden razy.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o prowadzenie działań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa lub regulaminem Serwisu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Brak możliwości odczytania zgłoszenia z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Organizatora, skutkuje pominięciem danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród bez przesyłania mu jakiejkolwiek dodatkowej informacji o tym.
9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w poście na Fan page’u, w przypadku wyboru jego Pracy Konkursowej przez Komisję Konkursową.
D. Wyłonienie Zwycięzców
1. Podczas jednoetapowych obrad, które przeprowadzone zostaną do 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni dwóch Zwycięzców.
2. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą i najbardziej oryginalną Pracę Konkursową, o których mowa zarówno w ust. 1 powyżej. 3. Z obrad Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich jej członków. Protokół ten będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
4. Informacja o wybraniu Zwycięzców zostanie opublikowana na Fanpage w terminie do 5 (pięciu) dni od daty zakończenia Konkursu i umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym.
E. Nagrody
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej, każdy Zwycięzca będzie uprawniony do otrzymania Nagrody w postaci bukietu balonowego składającego się z 10 czerwonych serc 12cali lub 10 balonów lateksowych 11 cali w wybranym kolorze napełnionych helem wraz z dostawą na ternie Szczecina o wartości 62 zł oraz nagrody pieniężnej w wysokości 6,20 zł przekazanej na pokrycie należnego 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego ustalonego od łącznej wartości nagrody rzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od nagród w imieniu Uczestników.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie przez niego Organizatorowi, z wykorzystaniem tego samego Konta, o którym mowa w pkt. C ust. 2 a., i odpowiedniej funkcjonalności Serwisu, w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia opublikowania wyników na Fanpage’u, wiadomości potwierdzającej imię i nazwisko Zwycięzcy, numer telefonu kontaktowego, oraz adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który przesłana ma być mu Nagroda.
3. W przypadku, gdyby Organizator nie otrzymał od danego Zwycięzcy w terminie wiadomości, o której mowa powyżej, wiadomość powyższa nie zawierałaby wszystkich żądanych przez Organizatora informacji lub dany Zwycięzca nie potwierdziłby prawdziwości jego danych (imienia i nazwiska) podanych podczas rejestracji w Serwisie, wówczas dany Zwycięzca traci prawo do przysługującej mu Nagrody, która w takim przypadku pozostaje własnością Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzców, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzców warunków, o których mowa w Regulaminie.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.
7. Nagrody będą przesłane uczestnikom w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danych teleadresowych.
F. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.)
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
3. Dane osobowe będą wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, wskazania Zwycięzców i przekazaniem im nagród, a także w celu zgodnego z Regulaminem rozliczenia Konkursu (rachunkowym) i rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestników.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz prawo ich poprawiania.
5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie imienia, nazwiska, a w odniesieniu do Zwycięzcy również z zakresie adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.
6. Organizator zapewnia ochronę przekazanych przez Uczestników danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w poście lub komentarzu na fanpage’u w przypadku wyboru jego Pracy Konkursowej przez Komisję Konkursową.
G. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie Nagród w Konkursie.
2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zwycięzcy wyrażają zgodę na potrącenie podatku dochodowego z kwot pieniężnych stanowiących części Nagród wskazanych w pkt E ust. 1 niniejszego Regulaminu.
H. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 14 dni od powzięcia przez Uczestnika informacji o okoliczności stanowiącej uzasadnienie reklamacji, jednak nie później niż do dnia 31.12.2016 roku. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: Kastelo – Leszek Nagot, 71-433 Szczecin, ul. Zaciszna 3a/4, z dopiskiem: „KONKURS: Idealne miejsce na Balon”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.
2. Reklamacja może być zgłoszona pocztą listem poleconym na adres Organizatora oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@kastelo.pl
3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące informacje i dane osobowe: imię̨, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestnika, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis.
4. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
I. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Regulaminu.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielem Serwisu. Serwis nie ponosi wobec Uczestników żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: – zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej; – nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzców, w tym również za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą skontaktowanie się ze Zwycięzcami.
4. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu przez Uczestników lub osoby trzecie należy kierować na adres Organizatora, z dopiskiem: „KONKURS: Idealne miejsce na Balon”.
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego.